Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej zwanego RODO, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o.o. – 03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@sigma-not.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach przesyłania ofert handlowych na podstawie art. 10.ust. 2 ustawy
o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody,
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Klauzule informacyjne wg RODO