W każdym numerze czasopisma publikujemy minimum dwa artykuły naukowe i badawcze z zakresu szeroko pojętego papiernictwa i dziedzin pokrewnych. Pełne wersje opublikowanych artykułów można znaleźć na stronie portalu informacji technicznej Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o.: www.sigma-not.pl

 

„Przegląd Papierniczy”

Wskazówki dla autorów artykułów naukowych i badawczych

Artykuły naukowe i badawcze są recenzowane i otrzymują 20 pkt. MEiN.

 

Artykuły publikowane w „Przeglądzie Papierniczym” są dokumentowane w: PAPERCHEM, CAS – Chemical Abstract, BAZTECH i Index Copernicus

 

Zapraszamy Autorów do publikowania w naszym miesięczniku.

Artykuły zamieszczamy zarówno w języku polskim, jak i angielskim, a także dwujęzycznie.

 

Artykuł w języku polskim powinien zawierać:

 

tytuł polski i angielski

imię i nazwisko Autora (ów)

streszczenie polskie i angielskie oraz słowa kluczowe,

treść artykułu z podziałem na podtytuły, np. wprowadzenie, cel i metody, metodyka i zakres badań, część eksperymentalna, podsumowanie, wnioski

informację o Autorze(ach): tytuł naukowy, afiliacja z adresem i e-mail (oraz telefon kontaktowy do wiadomości redakcji)

tabele, rysunki (fotografie) z podpisami

Przywołanie i zestawiania literatury prosimy podawać w tzw. stylu Chicago.

Tworzenie bibliografii w stylu Chicago podlega następującym regułom:

 

1.    Tytuł „Bibliografia” („Literatura”, „References”) jest wyśrodkowany względem kolumny;

 

2.    Format bibliografii:

 

[1] Nazwisko autora publikacji, Imię. Rok Wydania. „Tytuł”. Czasopismo tom (zeszyt): strony.

 

[1] Kawalewski Krzysztof. 2013. „Zastosowanie algorytmów genetycznych w optymalizacji sterowania ruchów roboczych suwnicy pomostowej”. Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze 19 (1) : 37–41.

 

3.    Wpisy (pozycje literatury) są ułożone w porządku alfabetycznym;

 

4.    Kolejne wpisy są oddalone od siebie o jeden wiersz (wers);

 

5.    Pierwszy wers każdego wpisu jest wyrównany do lewego marginesu, a każde następne wersy mają odstęp pięciu spacji od lewego marginesu.

 

6.    Bibliografia znajduje się na samym końcu całego tekstu.

 

Powyższe wskazówki dotyczą także artykułów w języku angielskim.

 

Artykuły prosimy przesyłać e-mailem: przegl.pap@t-system.com.pl

 

Złożenie przez Autora artykułu do druku jest jednoznaczne ze zobowiązaniem, że napisał utwór, którego dotąd nie publikował i nie rozporządzał prawami majątkowymi do niego.

 

Redakcja informuje, że zjawiska takie jak: ghostwriting (z którym mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie artykułu naukowego bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów) oraz guest authorship (który występuje, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem artykułu) są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki tych zjawisk będą ujawniane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (w tym instytucji zatrudniających autorów).

W związku z tym autorzy artykułów naukowych publikujący na łamach „Przeglądu Papierniczego” są zobowiązani do ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający artykuł.

 

 

Kryteria kwalifikowania lub odrzucenia publikacji

 

Oryginalna publikacja przesłana do redakcji „Przeglądu Papierniczego” i przekazana recenzentowi musi odpowiadać profilowi tego czasopisma, posiadać aparat naukowy, literaturę przedmiotu oraz spełniać kryteria Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego definiujące artykuł naukowy jako: artykuł prezentujący wyniki oryginalnych badań o charakterze empirycznym, teoretycznym, technicznym lub analitycznym zawierający tytuł publikacji, nazwiska i imiona autorów i przedstawiający obecny stan wiedzy, metodykę badań, przebieg procesu badawczego, jego wyniki oraz wnioski z przytoczeniem cytowanej literatury (bibliografię). Do artykułów naukowych zalicza się także opublikowane w czasopismach naukowych opracowania o charakterze monograficznym, polemicznym lub przeglądowym jak również głosy lub komentarze prawnicze.

Pisemna recenzja zawiera wniosek Recenzenta dotyczący warunków dopuszczenia artykułu naukowego do publikacji lub jego odrzucenia. Jest przedstawiana Autorowi publikacji (bez podania nazwiska Recenzenta)

w celu ustosunkowania się.